کمترین: 
1.8857
بیشترین: 
1.9335
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9286
زمان: 
12/14 23:00
قیمت بنزین امروز 14 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 1.9286 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 03:00","price":1.9095},{"date":"1396/12/14 03:32","price":1.9085},{"date":"1396/12/14 04:08","price":1.9105},{"date":"1396/12/14 04:32","price":1.9125},{"date":"1396/12/14 05:00","price":1.9132},{"date":"1396/12/14 05:32","price":1.9125},{"date":"1396/12/14 06:00","price":1.9084},{"date":"1396/12/14 06:32","price":1.9075},{"date":"1396/12/14 07:08","price":1.907},{"date":"1396/12/14 07:32","price":1.9075},{"date":"1396/12/14 08:32","price":1.9055},{"date":"1396/12/14 09:00","price":1.9061},{"date":"1396/12/14 09:32","price":1.9055},{"date":"1396/12/14 10:00","price":1.9045},{"date":"1396/12/14 10:32","price":1.9035},{"date":"1396/12/14 11:00","price":1.9025},{"date":"1396/12/14 11:32","price":1.9032},{"date":"1396/12/14 12:00","price":1.9072},{"date":"1396/12/14 12:32","price":1.9115},{"date":"1396/12/14 14:00","price":1.9025},{"date":"1396/12/14 14:32","price":1.9015},{"date":"1396/12/14 15:00","price":1.8965},{"date":"1396/12/14 15:32","price":1.8936},{"date":"1396/12/14 16:00","price":1.8935},{"date":"1396/12/14 16:32","price":1.8896},{"date":"1396/12/14 17:00","price":1.8915},{"date":"1396/12/14 17:32","price":1.8875},{"date":"1396/12/14 18:00","price":1.8857},{"date":"1396/12/14 18:32","price":1.8938},{"date":"1396/12/14 19:00","price":1.9004},{"date":"1396/12/14 19:32","price":1.9154},{"date":"1396/12/14 20:00","price":1.921},{"date":"1396/12/14 21:00","price":1.9315},{"date":"1396/12/14 21:32","price":1.9335},{"date":"1396/12/14 22:00","price":1.9325},{"date":"1396/12/14 22:32","price":1.9253},{"date":"1396/12/14 23:00","price":1.9286}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398