کمترین: 
1.8605
بیشترین: 
1.9014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8965
زمان: 
12/14 23:00
قیمت نفت کوره امروز 14 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 1.8965 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 03:00","price":1.8899},{"date":"1396/12/14 03:32","price":1.8878},{"date":"1396/12/14 04:08","price":1.89},{"date":"1396/12/14 04:32","price":1.891},{"date":"1396/12/14 05:00","price":1.892},{"date":"1396/12/14 05:32","price":1.8898},{"date":"1396/12/14 06:00","price":1.8892},{"date":"1396/12/14 06:32","price":1.8868},{"date":"1396/12/14 07:08","price":1.887},{"date":"1396/12/14 07:32","price":1.8874},{"date":"1396/12/14 08:00","price":1.8858},{"date":"1396/12/14 08:32","price":1.8842},{"date":"1396/12/14 09:00","price":1.8853},{"date":"1396/12/14 09:32","price":1.8852},{"date":"1396/12/14 10:00","price":1.8841},{"date":"1396/12/14 10:32","price":1.8846},{"date":"1396/12/14 11:00","price":1.8798},{"date":"1396/12/14 11:32","price":1.8819},{"date":"1396/12/14 12:00","price":1.8916},{"date":"1396/12/14 12:32","price":1.8938},{"date":"1396/12/14 13:00","price":1.8868},{"date":"1396/12/14 13:32","price":1.8843},{"date":"1396/12/14 14:00","price":1.8826},{"date":"1396/12/14 14:32","price":1.8805},{"date":"1396/12/14 15:00","price":1.8749},{"date":"1396/12/14 15:32","price":1.8694},{"date":"1396/12/14 16:00","price":1.8738},{"date":"1396/12/14 16:32","price":1.8674},{"date":"1396/12/14 17:00","price":1.8718},{"date":"1396/12/14 17:32","price":1.8624},{"date":"1396/12/14 18:00","price":1.8605},{"date":"1396/12/14 18:32","price":1.8632},{"date":"1396/12/14 19:00","price":1.8763},{"date":"1396/12/14 19:32","price":1.8913},{"date":"1396/12/14 20:00","price":1.8962},{"date":"1396/12/14 20:32","price":1.9014},{"date":"1396/12/14 21:00","price":1.8998},{"date":"1396/12/14 21:32","price":1.8992},{"date":"1396/12/14 22:00","price":1.8965},{"date":"1396/12/14 22:32","price":1.8942},{"date":"1396/12/14 23:00","price":1.8965}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398