کمترین: 
61.23
بیشترین: 
62.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.48
زمان: 
12/14 23:00
قیمت نفت سبک امروز 14 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 62.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 03:00","price":61.62},{"date":"1396/12/14 03:32","price":61.59},{"date":"1396/12/14 04:08","price":61.62},{"date":"1396/12/14 05:00","price":61.66},{"date":"1396/12/14 06:00","price":61.55},{"date":"1396/12/14 06:32","price":61.48},{"date":"1396/12/14 07:08","price":61.47},{"date":"1396/12/14 07:32","price":61.53},{"date":"1396/12/14 08:00","price":61.52},{"date":"1396/12/14 08:32","price":61.45},{"date":"1396/12/14 09:00","price":61.48},{"date":"1396/12/14 09:32","price":61.47},{"date":"1396/12/14 10:00","price":61.44},{"date":"1396/12/14 10:32","price":61.38},{"date":"1396/12/14 11:00","price":61.37},{"date":"1396/12/14 11:32","price":61.38},{"date":"1396/12/14 12:00","price":61.53},{"date":"1396/12/14 12:32","price":61.91},{"date":"1396/12/14 14:00","price":61.69},{"date":"1396/12/14 14:32","price":61.64},{"date":"1396/12/14 15:00","price":61.56},{"date":"1396/12/14 15:32","price":61.41},{"date":"1396/12/14 16:00","price":61.36},{"date":"1396/12/14 16:32","price":61.23},{"date":"1396/12/14 17:00","price":61.36},{"date":"1396/12/14 17:32","price":61.27},{"date":"1396/12/14 18:00","price":61.23},{"date":"1396/12/14 18:32","price":61.42},{"date":"1396/12/14 19:00","price":61.66},{"date":"1396/12/14 19:32","price":62.17},{"date":"1396/12/14 20:00","price":62.28},{"date":"1396/12/14 21:00","price":62.53},{"date":"1396/12/14 21:32","price":62.55},{"date":"1396/12/14 22:00","price":62.59},{"date":"1396/12/14 22:32","price":62.47},{"date":"1396/12/14 23:00","price":62.48}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398