کمترین: 
855.6
بیشترین: 
873.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
861.63
زمان: 
12/14 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 861.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 00:00","price":870},{"date":"1396/12/14 00:30","price":873.4},{"date":"1396/12/14 02:30","price":870.15},{"date":"1396/12/14 03:00","price":863.79},{"date":"1396/12/14 03:30","price":868.38},{"date":"1396/12/14 05:30","price":864},{"date":"1396/12/14 06:00","price":863.24},{"date":"1396/12/14 08:30","price":865.23},{"date":"1396/12/14 09:00","price":870},{"date":"1396/12/14 09:30","price":864.17},{"date":"1396/12/14 10:00","price":867},{"date":"1396/12/14 11:30","price":868},{"date":"1396/12/14 12:00","price":861.89},{"date":"1396/12/14 12:30","price":861.21},{"date":"1396/12/14 13:00","price":862.99},{"date":"1396/12/14 13:30","price":860.1},{"date":"1396/12/14 14:00","price":862},{"date":"1396/12/14 14:30","price":860},{"date":"1396/12/14 15:00","price":863},{"date":"1396/12/14 15:30","price":865},{"date":"1396/12/14 17:00","price":866.45},{"date":"1396/12/14 17:30","price":863.09},{"date":"1396/12/14 18:00","price":865},{"date":"1396/12/14 18:30","price":857.8},{"date":"1396/12/14 19:00","price":860.54},{"date":"1396/12/14 20:00","price":859.99},{"date":"1396/12/14 20:30","price":856},{"date":"1396/12/14 21:00","price":856.1},{"date":"1396/12/14 22:00","price":855.6},{"date":"1396/12/14 22:30","price":859},{"date":"1396/12/14 23:00","price":859.47},{"date":"1396/12/14 23:30","price":861.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398