کمترین: 
11375
بیشترین: 
11662
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11635
زمان: 
12/14 23:30
قیمت بیت کوین امروز 14 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 11635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 00:00","price":11375},{"date":"1396/12/14 00:30","price":11446},{"date":"1396/12/14 02:30","price":11419},{"date":"1396/12/14 03:00","price":11471},{"date":"1396/12/14 03:30","price":11524},{"date":"1396/12/14 05:30","price":11480},{"date":"1396/12/14 06:00","price":11475},{"date":"1396/12/14 08:30","price":11597},{"date":"1396/12/14 09:00","price":11524},{"date":"1396/12/14 09:30","price":11486},{"date":"1396/12/14 10:00","price":11549},{"date":"1396/12/14 11:30","price":11579},{"date":"1396/12/14 12:00","price":11522},{"date":"1396/12/14 12:30","price":11528},{"date":"1396/12/14 13:00","price":11450},{"date":"1396/12/14 13:30","price":11451},{"date":"1396/12/14 14:00","price":11455},{"date":"1396/12/14 14:30","price":11428.9},{"date":"1396/12/14 15:00","price":11481},{"date":"1396/12/14 15:30","price":11494},{"date":"1396/12/14 16:00","price":11504.7},{"date":"1396/12/14 16:30","price":11554},{"date":"1396/12/14 17:00","price":11519},{"date":"1396/12/14 17:30","price":11513},{"date":"1396/12/14 18:00","price":11471},{"date":"1396/12/14 19:00","price":11468},{"date":"1396/12/14 19:30","price":11507},{"date":"1396/12/14 20:00","price":11523},{"date":"1396/12/14 20:30","price":11511},{"date":"1396/12/14 21:00","price":11517},{"date":"1396/12/14 21:30","price":11490},{"date":"1396/12/14 22:30","price":11505},{"date":"1396/12/14 23:00","price":11662},{"date":"1396/12/14 23:30","price":11635}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398