کمترین: 
495000
بیشترین: 
497000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
497000
زمان: 
12/13 16:30
قیمت ربع سکه امروز 13 اسفند 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 497000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 12:18","price":495000},{"date":"1396/12/13 12:48","price":496000},{"date":"1396/12/13 16:30","price":497000}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399