کمترین: 
644500
بیشترین: 
648500
قیمت تقلبی: 
646000
زمان: 
12/13 20:45
قیمت آبشده بنکداری امروز 13 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 646000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 12:15","price":646800},{"date":"1396/12/13 12:20","price":646500},{"date":"1396/12/13 12:25","price":646800},{"date":"1396/12/13 12:30","price":648000},{"date":"1396/12/13 12:35","price":648500},{"date":"1396/12/13 12:45","price":647300},{"date":"1396/12/13 12:55","price":647100},{"date":"1396/12/13 13:10","price":647700},{"date":"1396/12/13 13:30","price":647300},{"date":"1396/12/13 13:40","price":647100},{"date":"1396/12/13 13:50","price":646700},{"date":"1396/12/13 14:00","price":646600},{"date":"1396/12/13 14:10","price":646400},{"date":"1396/12/13 14:30","price":646300},{"date":"1396/12/13 14:40","price":646000},{"date":"1396/12/13 15:15","price":645800},{"date":"1396/12/13 15:30","price":646100},{"date":"1396/12/13 15:40","price":644800},{"date":"1396/12/13 16:00","price":644500},{"date":"1396/12/13 16:25","price":646000},{"date":"1396/12/13 16:30","price":646500},{"date":"1396/12/13 16:50","price":647700},{"date":"1396/12/13 17:05","price":647000},{"date":"1396/12/13 17:10","price":645800},{"date":"1396/12/13 17:35","price":645700},{"date":"1396/12/13 17:50","price":646300},{"date":"1396/12/13 18:10","price":646500},{"date":"1396/12/13 18:55","price":646700},{"date":"1396/12/13 19:10","price":646300},{"date":"1396/12/13 19:30","price":645500},{"date":"1396/12/13 20:45","price":646000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398