کمترین: 
330000
بیشترین: 
337000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
337000
زمان: 
12/13 16:30
قیمت سکه گرمی امروز 13 اسفند 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 337000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 12:00","price":330000},{"date":"1396/12/13 15:42","price":336000},{"date":"1396/12/13 16:30","price":337000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398