کمترین: 
0
بیشترین: 
4785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4785
زمان: 
12/13 20:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 13 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 4785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 11:10","price":4747},{"date":"1396/12/13 11:20","price":4750},{"date":"1396/12/13 11:30","price":4747},{"date":"1396/12/13 11:40","price":4746},{"date":"1396/12/13 11:50","price":4749},{"date":"1396/12/13 12:10","price":4752},{"date":"1396/12/13 12:20","price":4755},{"date":"1396/12/13 12:30","price":4761},{"date":"1396/12/13 12:40","price":4757},{"date":"1396/12/13 12:50","price":4759},{"date":"1396/12/13 13:30","price":4767},{"date":"1396/12/13 13:40","price":4775},{"date":"1396/12/13 13:50","price":4774},{"date":"1396/12/13 14:00","price":4776},{"date":"1396/12/13 14:10","price":4768},{"date":"1396/12/13 14:30","price":4770},{"date":"1396/12/13 14:40","price":4767},{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":4773},{"date":"1396/12/13 15:10","price":4770},{"date":"1396/12/13 15:30","price":4773},{"date":"1396/12/13 16:00","price":4774},{"date":"1396/12/13 17:00","price":4775},{"date":"1396/12/13 19:30","price":4779},{"date":"1396/12/13 19:50","price":4783},{"date":"1396/12/13 20:40","price":4785}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398