کمترین: 
0
بیشترین: 
4770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4770
زمان: 
12/13 20:40
قیمت دلار امروز 13 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 13 اسفند 1396 , 4770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 11:10","price":4711},{"date":"1396/12/13 11:20","price":4714},{"date":"1396/12/13 11:30","price":4711},{"date":"1396/12/13 11:40","price":4710},{"date":"1396/12/13 11:50","price":4713},{"date":"1396/12/13 12:10","price":4716},{"date":"1396/12/13 12:20","price":4719},{"date":"1396/12/13 12:30","price":4725},{"date":"1396/12/13 12:40","price":4721},{"date":"1396/12/13 12:50","price":4723},{"date":"1396/12/13 13:30","price":4731},{"date":"1396/12/13 13:40","price":4739},{"date":"1396/12/13 13:50","price":4738},{"date":"1396/12/13 14:00","price":4740},{"date":"1396/12/13 14:10","price":4753},{"date":"1396/12/13 14:30","price":4755},{"date":"1396/12/13 14:40","price":4752},{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":4758},{"date":"1396/12/13 15:10","price":4755},{"date":"1396/12/13 15:30","price":4758},{"date":"1396/12/13 16:00","price":4759},{"date":"1396/12/13 17:00","price":4760},{"date":"1396/12/13 19:30","price":4764},{"date":"1396/12/13 19:50","price":4768},{"date":"1396/12/13 20:40","price":4770}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398