کمترین: 
0
بیشترین: 
6833
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6833
زمان: 
12/13 15:00
قیمت پوند امروز 13 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 13 اسفند 1396 , 6833 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 11:00","price":6817},{"date":"1396/12/13 12:00","price":6833},{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":6833}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398