کمترین: 
4467
بیشترین: 
4732
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4708
زمان: 
12/12 22:30
قیمت دلار امروز 12 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 12 اسفند 1396 , 4708 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 11:40","price":4468},{"date":"1396/12/12 12:10","price":4467},{"date":"1396/12/12 12:20","price":4724},{"date":"1396/12/12 12:30","price":4723},{"date":"1396/12/12 12:40","price":4719},{"date":"1396/12/12 12:50","price":4718},{"date":"1396/12/12 13:50","price":4723},{"date":"1396/12/12 14:00","price":4732},{"date":"1396/12/12 14:10","price":4730},{"date":"1396/12/12 14:20","price":4731},{"date":"1396/12/12 14:30","price":4729},{"date":"1396/12/12 14:40","price":4726},{"date":"1396/12/12 15:00","price":4704},{"date":"1396/12/12 15:10","price":4695},{"date":"1396/12/12 15:20","price":4688},{"date":"1396/12/12 15:30","price":4705},{"date":"1396/12/12 15:40","price":4716},{"date":"1396/12/12 15:50","price":4720},{"date":"1396/12/12 16:20","price":4717},{"date":"1396/12/12 20:10","price":4720},{"date":"1396/12/12 21:00","price":4718},{"date":"1396/12/12 22:30","price":4708}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398