کمترین: 
5476
بیشترین: 
5491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5490
زمان: 
12/12 15:20
قیمت یورو امروز 12 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 12 اسفند 1396 , 5490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 11:30","price":5476},{"date":"1396/12/12 11:40","price":5491},{"date":"1396/12/12 15:20","price":5490}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398