کمترین: 
4741
بیشترین: 
4779
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4744
زمان: 
12/12 22:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 12 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 4744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 11:20","price":4773},{"date":"1396/12/12 11:30","price":4770},{"date":"1396/12/12 11:40","price":4773},{"date":"1396/12/12 11:50","price":4775},{"date":"1396/12/12 12:00","price":4779},{"date":"1396/12/12 12:10","price":4776},{"date":"1396/12/12 12:20","price":4777},{"date":"1396/12/12 12:30","price":4776},{"date":"1396/12/12 12:40","price":4772},{"date":"1396/12/12 12:50","price":4771},{"date":"1396/12/12 13:50","price":4769},{"date":"1396/12/12 14:00","price":4768},{"date":"1396/12/12 14:10","price":4766},{"date":"1396/12/12 14:20","price":4767},{"date":"1396/12/12 14:30","price":4765},{"date":"1396/12/12 14:40","price":4762},{"date":"1396/12/12 15:00","price":4757},{"date":"1396/12/12 15:10","price":4748},{"date":"1396/12/12 15:20","price":4741},{"date":"1396/12/12 15:40","price":4752},{"date":"1396/12/12 15:50","price":4756},{"date":"1396/12/12 16:20","price":4753},{"date":"1396/12/12 20:10","price":4756},{"date":"1396/12/12 21:00","price":4754},{"date":"1396/12/12 22:30","price":4744}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398