کمترین: 
643000
بیشترین: 
646300
قیمت تقلبی: 
646300
زمان: 
12/12 20:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 12 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 646300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 08:10","price":644100},{"date":"1396/12/12 12:40","price":643500},{"date":"1396/12/12 13:25","price":643000},{"date":"1396/12/12 14:50","price":643500},{"date":"1396/12/12 14:55","price":643700},{"date":"1396/12/12 16:00","price":644700},{"date":"1396/12/12 16:10","price":644800},{"date":"1396/12/12 16:25","price":644500},{"date":"1396/12/12 16:50","price":644200},{"date":"1396/12/12 17:00","price":644000},{"date":"1396/12/12 17:05","price":644500},{"date":"1396/12/12 17:10","price":644600},{"date":"1396/12/12 17:50","price":645500},{"date":"1396/12/12 19:10","price":646100},{"date":"1396/12/12 20:05","price":646300}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398