کمترین: 
1.8835
بیشترین: 
1.8868
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8868
زمان: 
12/12 02:00
قیمت نفت کوره امروز 12 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 1.8868 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":1.8835},{"date":"1396/12/12 00:32","price":1.8856},{"date":"1396/12/12 01:00","price":1.8846},{"date":"1396/12/12 01:32","price":1.884},{"date":"1396/12/12 02:00","price":1.8868}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399