کمترین: 
10992
بیشترین: 
11499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11481
زمان: 
12/12 23:30
قیمت بیت کوین امروز 12 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 11481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":10992},{"date":"1396/12/12 00:30","price":11064},{"date":"1396/12/12 01:00","price":11054},{"date":"1396/12/12 02:30","price":11126},{"date":"1396/12/12 03:00","price":11000},{"date":"1396/12/12 03:30","price":11024},{"date":"1396/12/12 04:00","price":11070},{"date":"1396/12/12 05:30","price":11237},{"date":"1396/12/12 06:30","price":11329},{"date":"1396/12/12 07:30","price":11318},{"date":"1396/12/12 08:00","price":11342},{"date":"1396/12/12 08:30","price":11392},{"date":"1396/12/12 11:30","price":11324},{"date":"1396/12/12 14:30","price":11326},{"date":"1396/12/12 15:00","price":11334},{"date":"1396/12/12 15:30","price":11324},{"date":"1396/12/12 16:00","price":11356},{"date":"1396/12/12 17:30","price":11419},{"date":"1396/12/12 18:00","price":11428},{"date":"1396/12/12 19:00","price":11410},{"date":"1396/12/12 19:30","price":11499},{"date":"1396/12/12 20:00","price":11460},{"date":"1396/12/12 20:30","price":11464},{"date":"1396/12/12 21:00","price":11444},{"date":"1396/12/12 23:30","price":11481}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398