کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
12/12 09:10
قیمت dsعنوان امروز 12 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":0},{"date":"1396/12/12 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 00:10","price":0},{"date":"1396/12/12 00:10","price":0},{"date":"1396/12/12 00:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 00:20","price":0},{"date":"1396/12/12 00:20","price":0},{"date":"1396/12/12 00:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 00:30","price":0},{"date":"1396/12/12 00:30","price":0},{"date":"1396/12/12 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 00:40","price":0},{"date":"1396/12/12 00:40","price":0},{"date":"1396/12/12 00:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 00:50","price":0},{"date":"1396/12/12 00:50","price":0},{"date":"1396/12/12 00:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 01:00","price":0},{"date":"1396/12/12 01:00","price":0},{"date":"1396/12/12 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 01:10","price":0},{"date":"1396/12/12 01:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 01:20","price":0},{"date":"1396/12/12 01:20","price":0},{"date":"1396/12/12 01:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 01:30","price":0},{"date":"1396/12/12 01:30","price":0},{"date":"1396/12/12 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 01:40","price":0},{"date":"1396/12/12 01:40","price":0},{"date":"1396/12/12 01:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 01:50","price":0},{"date":"1396/12/12 01:50","price":0},{"date":"1396/12/12 01:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 02:00","price":0},{"date":"1396/12/12 02:00","price":0},{"date":"1396/12/12 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 02:10","price":0},{"date":"1396/12/12 02:10","price":0},{"date":"1396/12/12 02:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 02:20","price":0},{"date":"1396/12/12 02:20","price":0},{"date":"1396/12/12 02:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 02:30","price":0},{"date":"1396/12/12 02:30","price":0},{"date":"1396/12/12 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 02:40","price":0},{"date":"1396/12/12 02:40","price":0},{"date":"1396/12/12 02:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 02:50","price":0},{"date":"1396/12/12 02:50","price":0},{"date":"1396/12/12 02:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 03:00","price":0},{"date":"1396/12/12 03:00","price":0},{"date":"1396/12/12 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 03:10","price":0},{"date":"1396/12/12 03:10","price":0},{"date":"1396/12/12 03:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 03:20","price":0},{"date":"1396/12/12 03:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 03:30","price":0},{"date":"1396/12/12 03:30","price":0},{"date":"1396/12/12 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 03:40","price":0},{"date":"1396/12/12 03:40","price":0},{"date":"1396/12/12 03:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 03:50","price":0},{"date":"1396/12/12 03:50","price":0},{"date":"1396/12/12 03:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 04:00","price":0},{"date":"1396/12/12 04:00","price":0},{"date":"1396/12/12 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 04:10","price":0},{"date":"1396/12/12 04:10","price":0},{"date":"1396/12/12 04:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 04:20","price":0},{"date":"1396/12/12 04:20","price":0},{"date":"1396/12/12 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 04:30","price":0},{"date":"1396/12/12 04:30","price":0},{"date":"1396/12/12 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 04:40","price":0},{"date":"1396/12/12 04:40","price":0},{"date":"1396/12/12 04:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 04:50","price":0},{"date":"1396/12/12 04:50","price":0},{"date":"1396/12/12 04:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 05:00","price":0},{"date":"1396/12/12 05:00","price":0},{"date":"1396/12/12 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 05:10","price":0},{"date":"1396/12/12 05:10","price":0},{"date":"1396/12/12 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 05:20","price":0},{"date":"1396/12/12 05:20","price":0},{"date":"1396/12/12 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 05:30","price":0},{"date":"1396/12/12 05:30","price":0},{"date":"1396/12/12 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 05:40","price":0},{"date":"1396/12/12 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 05:50","price":0},{"date":"1396/12/12 05:50","price":0},{"date":"1396/12/12 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 06:00","price":0},{"date":"1396/12/12 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 06:10","price":0},{"date":"1396/12/12 06:10","price":0},{"date":"1396/12/12 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 06:20","price":0},{"date":"1396/12/12 06:20","price":0},{"date":"1396/12/12 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 06:30","price":0},{"date":"1396/12/12 06:30","price":0},{"date":"1396/12/12 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 06:40","price":0},{"date":"1396/12/12 06:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 06:50","price":0},{"date":"1396/12/12 06:50","price":0},{"date":"1396/12/12 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 07:00","price":0},{"date":"1396/12/12 07:00","price":0},{"date":"1396/12/12 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 07:10","price":0},{"date":"1396/12/12 07:10","price":0},{"date":"1396/12/12 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 07:20","price":0},{"date":"1396/12/12 07:20","price":0},{"date":"1396/12/12 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 07:30","price":0},{"date":"1396/12/12 07:30","price":0},{"date":"1396/12/12 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 07:40","price":0},{"date":"1396/12/12 07:40","price":0},{"date":"1396/12/12 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 07:50","price":0},{"date":"1396/12/12 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 08:00","price":0},{"date":"1396/12/12 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 08:10","price":0},{"date":"1396/12/12 08:10","price":0},{"date":"1396/12/12 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 08:20","price":0},{"date":"1396/12/12 08:20","price":0},{"date":"1396/12/12 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 08:30","price":0},{"date":"1396/12/12 08:30","price":0},{"date":"1396/12/12 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 08:40","price":0},{"date":"1396/12/12 08:40","price":0},{"date":"1396/12/12 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 08:50","price":0},{"date":"1396/12/12 08:50","price":0},{"date":"1396/12/12 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 09:00","price":0},{"date":"1396/12/12 09:00","price":0},{"date":"1396/12/12 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 09:10","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398