کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/12 23:56
قیمت dsعنوان امروز 12 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 12 اسفند 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":0},{"date":"1396/12/12 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 09:20","price":0},{"date":"1396/12/12 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 09:30","price":0},{"date":"1396/12/12 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 09:40","price":0},{"date":"1396/12/12 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 09:50","price":0},{"date":"1396/12/12 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 10:00","price":0},{"date":"1396/12/12 10:00","price":0},{"date":"1396/12/12 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 10:10","price":0},{"date":"1396/12/12 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 10:20","price":0},{"date":"1396/12/12 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 10:30","price":0},{"date":"1396/12/12 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 10:40","price":0},{"date":"1396/12/12 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 10:50","price":0},{"date":"1396/12/12 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 11:00","price":0},{"date":"1396/12/12 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 11:10","price":0},{"date":"1396/12/12 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 11:20","price":0},{"date":"1396/12/12 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 11:30","price":0},{"date":"1396/12/12 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 11:40","price":0},{"date":"1396/12/12 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 11:50","price":0},{"date":"1396/12/12 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 12:00","price":0},{"date":"1396/12/12 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 12:10","price":0},{"date":"1396/12/12 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 12:20","price":0},{"date":"1396/12/12 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 12:30","price":0},{"date":"1396/12/12 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 12:40","price":0},{"date":"1396/12/12 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 12:50","price":0},{"date":"1396/12/12 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 13:00","price":0},{"date":"1396/12/12 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 13:10","price":0},{"date":"1396/12/12 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 13:20","price":0},{"date":"1396/12/12 13:20","price":0},{"date":"1396/12/12 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 13:30","price":0},{"date":"1396/12/12 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 13:40","price":0},{"date":"1396/12/12 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 13:50","price":0},{"date":"1396/12/12 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 14:00","price":0},{"date":"1396/12/12 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 14:10","price":0},{"date":"1396/12/12 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 14:20","price":0},{"date":"1396/12/12 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 14:30","price":0},{"date":"1396/12/12 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 14:40","price":0},{"date":"1396/12/12 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 14:50","price":0},{"date":"1396/12/12 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 15:00","price":0},{"date":"1396/12/12 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 15:10","price":0},{"date":"1396/12/12 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 15:20","price":0},{"date":"1396/12/12 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 15:30","price":0},{"date":"1396/12/12 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 15:40","price":0},{"date":"1396/12/12 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 15:50","price":0},{"date":"1396/12/12 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 16:00","price":0},{"date":"1396/12/12 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 16:10","price":0},{"date":"1396/12/12 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 16:20","price":0},{"date":"1396/12/12 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 16:30","price":0},{"date":"1396/12/12 16:30","price":0},{"date":"1396/12/12 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 16:40","price":0},{"date":"1396/12/12 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 16:50","price":0},{"date":"1396/12/12 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 17:00","price":0},{"date":"1396/12/12 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 17:10","price":0},{"date":"1396/12/12 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 17:20","price":0},{"date":"1396/12/12 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 17:30","price":0},{"date":"1396/12/12 18:00","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 18:10","price":0},{"date":"1396/12/12 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 18:20","price":0},{"date":"1396/12/12 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 18:30","price":0},{"date":"1396/12/12 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 18:40","price":0},{"date":"1396/12/12 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 18:50","price":0},{"date":"1396/12/12 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 19:00","price":0},{"date":"1396/12/12 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 19:10","price":0},{"date":"1396/12/12 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 19:20","price":0},{"date":"1396/12/12 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 19:30","price":0},{"date":"1396/12/12 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 19:40","price":0},{"date":"1396/12/12 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 19:50","price":0},{"date":"1396/12/12 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 20:00","price":0},{"date":"1396/12/12 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 20:10","price":0},{"date":"1396/12/12 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 20:20","price":0},{"date":"1396/12/12 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 20:30","price":0},{"date":"1396/12/12 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 20:40","price":0},{"date":"1396/12/12 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 20:50","price":0},{"date":"1396/12/12 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 21:00","price":0},{"date":"1396/12/12 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 21:10","price":0},{"date":"1396/12/12 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 21:20","price":0},{"date":"1396/12/12 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 21:30","price":0},{"date":"1396/12/12 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 21:40","price":0},{"date":"1396/12/12 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 21:50","price":0},{"date":"1396/12/12 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 22:00","price":0},{"date":"1396/12/12 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 22:10","price":0},{"date":"1396/12/12 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 22:20","price":0},{"date":"1396/12/12 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 22:30","price":0},{"date":"1396/12/12 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 22:40","price":0},{"date":"1396/12/12 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 22:50","price":0},{"date":"1396/12/12 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 23:00","price":0},{"date":"1396/12/12 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 23:10","price":0},{"date":"1396/12/12 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 23:20","price":0},{"date":"1396/12/12 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 23:30","price":0},{"date":"1396/12/12 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 23:40","price":0},{"date":"1396/12/12 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/12 23:50","price":0},{"date":"1396/12/12 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398