کمترین: 
61.37
بیشترین: 
61.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.47
زمان: 
12/12 02:00
قیمت نفت سبک امروز 12 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 61.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":61.37},{"date":"1396/12/12 00:32","price":61.42},{"date":"1396/12/12 01:00","price":61.41},{"date":"1396/12/12 02:00","price":61.47}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398