کمترین: 
641000
بیشترین: 
643700
قیمت تقلبی: 
643700
زمان: 
12/11 19:35
قیمت آبشده بنکداری امروز 11 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 11 اسفند 1396 , 643700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 11:55","price":641000},{"date":"1396/12/11 19:35","price":643700}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398