کمترین: 
2.691
بیشترین: 
2.721
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.708
زمان: 
12/11 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 11 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 اسفند 1396 , 2.708 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 00:00","price":2.692},{"date":"1396/12/11 01:00","price":2.695},{"date":"1396/12/11 03:00","price":2.699},{"date":"1396/12/11 03:32","price":2.696},{"date":"1396/12/11 04:00","price":2.697},{"date":"1396/12/11 04:32","price":2.699},{"date":"1396/12/11 05:00","price":2.7},{"date":"1396/12/11 05:32","price":2.704},{"date":"1396/12/11 07:08","price":2.71},{"date":"1396/12/11 07:32","price":2.708},{"date":"1396/12/11 08:00","price":2.704},{"date":"1396/12/11 08:32","price":2.721},{"date":"1396/12/11 09:32","price":2.7},{"date":"1396/12/11 10:00","price":2.692},{"date":"1396/12/11 11:00","price":2.691},{"date":"1396/12/11 11:32","price":2.692},{"date":"1396/12/11 12:00","price":2.695},{"date":"1396/12/11 12:32","price":2.706},{"date":"1396/12/11 13:00","price":2.702},{"date":"1396/12/11 13:32","price":2.704},{"date":"1396/12/11 14:32","price":2.711},{"date":"1396/12/11 15:00","price":2.716},{"date":"1396/12/11 15:32","price":2.708},{"date":"1396/12/11 16:00","price":2.71},{"date":"1396/12/11 16:32","price":2.719},{"date":"1396/12/11 17:00","price":2.713},{"date":"1396/12/11 17:32","price":2.715},{"date":"1396/12/11 18:00","price":2.7},{"date":"1396/12/11 19:00","price":2.707},{"date":"1396/12/11 19:32","price":2.702},{"date":"1396/12/11 20:32","price":2.707},{"date":"1396/12/11 21:00","price":2.709},{"date":"1396/12/11 21:32","price":2.707},{"date":"1396/12/11 22:00","price":2.704},{"date":"1396/12/11 23:00","price":2.7},{"date":"1396/12/11 23:32","price":2.708}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398