کمترین: 
1.8616
بیشترین: 
1.9048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9
زمان: 
12/11 23:32
قیمت بنزین امروز 11 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 11 اسفند 1396 , 1.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 00:00","price":1.9048},{"date":"1396/12/11 00:32","price":1.8985},{"date":"1396/12/11 01:00","price":1.893},{"date":"1396/12/11 03:00","price":1.888},{"date":"1396/12/11 03:32","price":1.885},{"date":"1396/12/11 04:00","price":1.8855},{"date":"1396/12/11 05:00","price":1.8845},{"date":"1396/12/11 05:32","price":1.8855},{"date":"1396/12/11 06:00","price":1.8845},{"date":"1396/12/11 07:08","price":1.8854},{"date":"1396/12/11 07:32","price":1.8855},{"date":"1396/12/11 08:00","price":1.8845},{"date":"1396/12/11 09:32","price":1.8861},{"date":"1396/12/11 10:00","price":1.8815},{"date":"1396/12/11 10:32","price":1.8825},{"date":"1396/12/11 11:00","price":1.8835},{"date":"1396/12/11 11:32","price":1.883},{"date":"1396/12/11 12:00","price":1.8805},{"date":"1396/12/11 12:32","price":1.8835},{"date":"1396/12/11 13:00","price":1.8805},{"date":"1396/12/11 13:32","price":1.881},{"date":"1396/12/11 14:08","price":1.8785},{"date":"1396/12/11 14:32","price":1.8788},{"date":"1396/12/11 15:00","price":1.8775},{"date":"1396/12/11 15:32","price":1.8745},{"date":"1396/12/11 16:00","price":1.875},{"date":"1396/12/11 16:32","price":1.8706},{"date":"1396/12/11 17:00","price":1.8744},{"date":"1396/12/11 17:32","price":1.877},{"date":"1396/12/11 18:00","price":1.8726},{"date":"1396/12/11 18:32","price":1.8616},{"date":"1396/12/11 19:00","price":1.8675},{"date":"1396/12/11 19:32","price":1.875},{"date":"1396/12/11 20:32","price":1.8837},{"date":"1396/12/11 21:00","price":1.896},{"date":"1396/12/11 21:32","price":1.8889},{"date":"1396/12/11 22:00","price":1.8863},{"date":"1396/12/11 23:00","price":1.8975},{"date":"1396/12/11 23:32","price":1.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399