کمترین: 
557.38
بیشترین: 
569.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
567.63
زمان: 
12/11 23:00
قیمت گازوئیل امروز 11 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 اسفند 1396 , 567.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 00:00","price":569},{"date":"1396/12/11 00:32","price":569.13},{"date":"1396/12/11 01:00","price":568.25},{"date":"1396/12/11 03:00","price":568.5},{"date":"1396/12/11 05:00","price":566.75},{"date":"1396/12/11 05:32","price":566},{"date":"1396/12/11 06:00","price":565.75},{"date":"1396/12/11 07:08","price":565.25},{"date":"1396/12/11 07:32","price":565.63},{"date":"1396/12/11 08:32","price":565.88},{"date":"1396/12/11 09:32","price":566.25},{"date":"1396/12/11 10:00","price":565},{"date":"1396/12/11 10:32","price":564.75},{"date":"1396/12/11 11:00","price":565.13},{"date":"1396/12/11 11:32","price":565.63},{"date":"1396/12/11 12:00","price":565.38},{"date":"1396/12/11 12:32","price":564.88},{"date":"1396/12/11 13:00","price":562.63},{"date":"1396/12/11 13:32","price":561.63},{"date":"1396/12/11 14:08","price":560.38},{"date":"1396/12/11 14:32","price":559.88},{"date":"1396/12/11 16:00","price":558.63},{"date":"1396/12/11 16:32","price":558.13},{"date":"1396/12/11 17:00","price":558.38},{"date":"1396/12/11 17:32","price":560},{"date":"1396/12/11 18:00","price":559.38},{"date":"1396/12/11 18:32","price":557.38},{"date":"1396/12/11 19:32","price":559.88},{"date":"1396/12/11 20:32","price":563.63},{"date":"1396/12/11 21:00","price":567.13},{"date":"1396/12/11 22:00","price":566.88},{"date":"1396/12/11 23:00","price":567.63}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398