کمترین: 
1.8549
بیشترین: 
1.8958
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8811
زمان: 
12/11 23:32
قیمت نفت کوره امروز 11 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 اسفند 1396 , 1.8811 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 00:00","price":1.8958},{"date":"1396/12/11 00:32","price":1.8902},{"date":"1396/12/11 01:00","price":1.8881},{"date":"1396/12/11 02:32","price":1.8878},{"date":"1396/12/11 03:00","price":1.8803},{"date":"1396/12/11 03:32","price":1.8829},{"date":"1396/12/11 04:00","price":1.8824},{"date":"1396/12/11 04:32","price":1.882},{"date":"1396/12/11 05:00","price":1.8808},{"date":"1396/12/11 05:32","price":1.8809},{"date":"1396/12/11 06:00","price":1.8804},{"date":"1396/12/11 06:32","price":1.8786},{"date":"1396/12/11 07:08","price":1.8797},{"date":"1396/12/11 07:32","price":1.8804},{"date":"1396/12/11 08:00","price":1.8798},{"date":"1396/12/11 08:32","price":1.8802},{"date":"1396/12/11 09:00","price":1.8798},{"date":"1396/12/11 09:32","price":1.8802},{"date":"1396/12/11 10:00","price":1.8786},{"date":"1396/12/11 10:32","price":1.878},{"date":"1396/12/11 11:00","price":1.8787},{"date":"1396/12/11 11:32","price":1.8789},{"date":"1396/12/11 12:00","price":1.8777},{"date":"1396/12/11 12:32","price":1.8761},{"date":"1396/12/11 13:00","price":1.8723},{"date":"1396/12/11 13:32","price":1.8687},{"date":"1396/12/11 14:08","price":1.8657},{"date":"1396/12/11 14:32","price":1.8644},{"date":"1396/12/11 15:00","price":1.8685},{"date":"1396/12/11 15:32","price":1.8603},{"date":"1396/12/11 16:00","price":1.8611},{"date":"1396/12/11 16:32","price":1.8586},{"date":"1396/12/11 17:00","price":1.8592},{"date":"1396/12/11 17:32","price":1.8638},{"date":"1396/12/11 18:00","price":1.8594},{"date":"1396/12/11 18:32","price":1.8549},{"date":"1396/12/11 19:00","price":1.8573},{"date":"1396/12/11 19:32","price":1.8613},{"date":"1396/12/11 20:00","price":1.8701},{"date":"1396/12/11 20:32","price":1.8798},{"date":"1396/12/11 21:00","price":1.8804},{"date":"1396/12/11 21:32","price":1.8822},{"date":"1396/12/11 22:00","price":1.8794},{"date":"1396/12/11 22:32","price":1.8844},{"date":"1396/12/11 23:00","price":1.8777},{"date":"1396/12/11 23:32","price":1.8811}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398