کمترین: 
63.34
بیشترین: 
64.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.3
زمان: 
12/11 23:32
قیمت نفت برنت امروز 11 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 اسفند 1396 , 64.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 00:00","price":64.23},{"date":"1396/12/11 00:32","price":64.25},{"date":"1396/12/11 01:00","price":64.22},{"date":"1396/12/11 03:00","price":64.2},{"date":"1396/12/11 05:00","price":64},{"date":"1396/12/11 06:00","price":63.95},{"date":"1396/12/11 07:08","price":63.91},{"date":"1396/12/11 07:32","price":63.89},{"date":"1396/12/11 08:00","price":63.88},{"date":"1396/12/11 08:32","price":63.92},{"date":"1396/12/11 09:32","price":63.98},{"date":"1396/12/11 10:00","price":63.84},{"date":"1396/12/11 10:32","price":63.81},{"date":"1396/12/11 11:00","price":63.87},{"date":"1396/12/11 11:32","price":63.81},{"date":"1396/12/11 12:00","price":63.8},{"date":"1396/12/11 13:00","price":63.71},{"date":"1396/12/11 13:32","price":63.72},{"date":"1396/12/11 14:08","price":63.64},{"date":"1396/12/11 14:32","price":63.66},{"date":"1396/12/11 15:00","price":63.62},{"date":"1396/12/11 16:00","price":63.48},{"date":"1396/12/11 16:32","price":63.45},{"date":"1396/12/11 17:00","price":63.51},{"date":"1396/12/11 17:32","price":63.63},{"date":"1396/12/11 18:00","price":63.59},{"date":"1396/12/11 18:32","price":63.34},{"date":"1396/12/11 19:00","price":63.38},{"date":"1396/12/11 19:32","price":63.55},{"date":"1396/12/11 20:32","price":63.92},{"date":"1396/12/11 21:00","price":64.2},{"date":"1396/12/11 21:32","price":64.16},{"date":"1396/12/11 22:00","price":64.17},{"date":"1396/12/11 23:00","price":64.41},{"date":"1396/12/11 23:32","price":64.3}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398