کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/11 23:56
قیمت dsعنوان امروز 11 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 11 اسفند 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 00:00","price":0},{"date":"1396/12/11 16:40","price":0},{"date":"1396/12/11 16:40","price":0},{"date":"1396/12/11 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 16:50","price":0},{"date":"1396/12/11 16:50","price":0},{"date":"1396/12/11 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 17:00","price":0},{"date":"1396/12/11 17:00","price":0},{"date":"1396/12/11 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 17:10","price":0},{"date":"1396/12/11 17:10","price":0},{"date":"1396/12/11 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 17:20","price":0},{"date":"1396/12/11 17:20","price":0},{"date":"1396/12/11 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 17:30","price":0},{"date":"1396/12/11 17:30","price":0},{"date":"1396/12/11 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 17:40","price":0},{"date":"1396/12/11 17:40","price":0},{"date":"1396/12/11 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 17:50","price":0},{"date":"1396/12/11 17:50","price":0},{"date":"1396/12/11 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 18:00","price":0},{"date":"1396/12/11 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 18:10","price":0},{"date":"1396/12/11 18:10","price":0},{"date":"1396/12/11 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 18:20","price":0},{"date":"1396/12/11 18:20","price":0},{"date":"1396/12/11 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 18:30","price":0},{"date":"1396/12/11 18:30","price":0},{"date":"1396/12/11 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 18:40","price":0},{"date":"1396/12/11 18:40","price":0},{"date":"1396/12/11 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 18:50","price":0},{"date":"1396/12/11 18:50","price":0},{"date":"1396/12/11 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 19:00","price":0},{"date":"1396/12/11 19:00","price":0},{"date":"1396/12/11 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 19:10","price":0},{"date":"1396/12/11 19:10","price":0},{"date":"1396/12/11 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 19:20","price":0},{"date":"1396/12/11 19:20","price":0},{"date":"1396/12/11 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 19:30","price":0},{"date":"1396/12/11 19:30","price":0},{"date":"1396/12/11 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 19:40","price":0},{"date":"1396/12/11 19:40","price":0},{"date":"1396/12/11 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 19:50","price":0},{"date":"1396/12/11 19:50","price":0},{"date":"1396/12/11 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 20:00","price":0},{"date":"1396/12/11 20:00","price":0},{"date":"1396/12/11 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 20:10","price":0},{"date":"1396/12/11 20:10","price":0},{"date":"1396/12/11 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 20:20","price":0},{"date":"1396/12/11 20:20","price":0},{"date":"1396/12/11 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 20:30","price":0},{"date":"1396/12/11 20:30","price":0},{"date":"1396/12/11 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 20:40","price":0},{"date":"1396/12/11 20:40","price":0},{"date":"1396/12/11 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 20:50","price":0},{"date":"1396/12/11 20:50","price":0},{"date":"1396/12/11 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 21:00","price":0},{"date":"1396/12/11 21:00","price":0},{"date":"1396/12/11 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 21:10","price":0},{"date":"1396/12/11 21:10","price":0},{"date":"1396/12/11 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 21:20","price":0},{"date":"1396/12/11 21:20","price":0},{"date":"1396/12/11 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 21:30","price":0},{"date":"1396/12/11 21:30","price":0},{"date":"1396/12/11 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 21:40","price":0},{"date":"1396/12/11 21:40","price":0},{"date":"1396/12/11 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 21:50","price":0},{"date":"1396/12/11 21:50","price":0},{"date":"1396/12/11 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 22:00","price":0},{"date":"1396/12/11 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 22:10","price":0},{"date":"1396/12/11 22:10","price":0},{"date":"1396/12/11 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 22:20","price":0},{"date":"1396/12/11 22:20","price":0},{"date":"1396/12/11 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 22:30","price":0},{"date":"1396/12/11 22:30","price":0},{"date":"1396/12/11 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 22:40","price":0},{"date":"1396/12/11 22:40","price":0},{"date":"1396/12/11 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 22:50","price":0},{"date":"1396/12/11 22:50","price":0},{"date":"1396/12/11 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 23:00","price":0},{"date":"1396/12/11 23:00","price":0},{"date":"1396/12/11 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 23:10","price":0},{"date":"1396/12/11 23:10","price":0},{"date":"1396/12/11 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 23:20","price":0},{"date":"1396/12/11 23:20","price":0},{"date":"1396/12/11 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 23:30","price":0},{"date":"1396/12/11 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 23:40","price":0},{"date":"1396/12/11 23:40","price":0},{"date":"1396/12/11 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/11 23:50","price":0},{"date":"1396/12/11 23:50","price":0},{"date":"1396/12/11 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398