کمترین: 
60.48
بیشترین: 
61.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.19
زمان: 
12/11 23:32
قیمت نفت سبک امروز 11 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 اسفند 1396 , 61.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 00:00","price":61.41},{"date":"1396/12/11 00:32","price":61.38},{"date":"1396/12/11 01:00","price":61.34},{"date":"1396/12/11 03:00","price":61.24},{"date":"1396/12/11 03:32","price":61.23},{"date":"1396/12/11 04:00","price":61.22},{"date":"1396/12/11 04:32","price":61.2},{"date":"1396/12/11 05:00","price":61.11},{"date":"1396/12/11 06:00","price":61.08},{"date":"1396/12/11 07:08","price":60.98},{"date":"1396/12/11 07:32","price":60.95},{"date":"1396/12/11 08:32","price":61.01},{"date":"1396/12/11 09:32","price":61.02},{"date":"1396/12/11 10:00","price":60.88},{"date":"1396/12/11 10:32","price":60.89},{"date":"1396/12/11 11:00","price":60.91},{"date":"1396/12/11 11:32","price":60.88},{"date":"1396/12/11 12:00","price":60.84},{"date":"1396/12/11 12:32","price":60.87},{"date":"1396/12/11 13:00","price":60.76},{"date":"1396/12/11 13:32","price":60.77},{"date":"1396/12/11 14:08","price":60.72},{"date":"1396/12/11 14:32","price":60.78},{"date":"1396/12/11 15:00","price":60.74},{"date":"1396/12/11 15:32","price":60.8},{"date":"1396/12/11 16:00","price":60.67},{"date":"1396/12/11 16:32","price":60.62},{"date":"1396/12/11 17:00","price":60.7},{"date":"1396/12/11 17:32","price":60.91},{"date":"1396/12/11 18:32","price":60.61},{"date":"1396/12/11 19:00","price":60.52},{"date":"1396/12/11 19:32","price":60.48},{"date":"1396/12/11 20:32","price":60.88},{"date":"1396/12/11 21:00","price":61.19},{"date":"1396/12/11 21:32","price":61.14},{"date":"1396/12/11 22:00","price":61.16},{"date":"1396/12/11 23:00","price":61.27},{"date":"1396/12/11 23:32","price":61.19}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398