کمترین: 
0
بیشترین: 
4801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4776
زمان: 
12/10 18:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 10 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 4776 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 11:10","price":4786},{"date":"1396/12/10 11:20","price":4787},{"date":"1396/12/10 11:30","price":4788},{"date":"1396/12/10 11:40","price":4789},{"date":"1396/12/10 12:00","price":4798},{"date":"1396/12/10 12:10","price":4801},{"date":"1396/12/10 12:20","price":4799},{"date":"1396/12/10 12:30","price":4797},{"date":"1396/12/10 12:40","price":4791},{"date":"1396/12/10 12:50","price":4793},{"date":"1396/12/10 13:30","price":4794},{"date":"1396/12/10 13:40","price":4792},{"date":"1396/12/10 13:50","price":4788},{"date":"1396/12/10 14:00","price":4787},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":4787},{"date":"1396/12/10 15:40","price":4782},{"date":"1396/12/10 17:30","price":4780},{"date":"1396/12/10 18:20","price":4778},{"date":"1396/12/10 18:40","price":4777},{"date":"1396/12/10 18:50","price":4776}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398