کمترین: 
636400
بیشترین: 
640500
قیمت تقلبی: 
639500
زمان: 
12/10 21:20
قیمت آبشده بنکداری امروز 10 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 639500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 10:10","price":639700},{"date":"1396/12/10 11:55","price":636400},{"date":"1396/12/10 12:10","price":637100},{"date":"1396/12/10 12:15","price":637800},{"date":"1396/12/10 12:25","price":638000},{"date":"1396/12/10 12:30","price":638400},{"date":"1396/12/10 12:35","price":639200},{"date":"1396/12/10 12:40","price":639400},{"date":"1396/12/10 12:45","price":639700},{"date":"1396/12/10 12:50","price":639900},{"date":"1396/12/10 13:05","price":640100},{"date":"1396/12/10 13:15","price":640500},{"date":"1396/12/10 13:35","price":639900},{"date":"1396/12/10 13:40","price":640000},{"date":"1396/12/10 17:20","price":638800},{"date":"1396/12/10 21:20","price":639500}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398