کمترین: 
0
بیشترین: 
54.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.3
زمان: 
12/10 15:30
قیمت افغانی امروز 10 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 54.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":54.3},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":54.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398