کمترین: 
882
بیشترین: 
890.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
889.01
زمان: 
12/10 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 889.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 00:00","price":886.6},{"date":"1396/12/10 00:30","price":890.63},{"date":"1396/12/10 01:00","price":890},{"date":"1396/12/10 02:30","price":887.85},{"date":"1396/12/10 03:00","price":886.39},{"date":"1396/12/10 03:30","price":882.15},{"date":"1396/12/10 04:00","price":882.55},{"date":"1396/12/10 04:30","price":884.27},{"date":"1396/12/10 05:30","price":882.06},{"date":"1396/12/10 06:00","price":888},{"date":"1396/12/10 06:30","price":885.2},{"date":"1396/12/10 08:30","price":888.4},{"date":"1396/12/10 09:00","price":882.34},{"date":"1396/12/10 11:30","price":886.5},{"date":"1396/12/10 12:00","price":885.21},{"date":"1396/12/10 12:30","price":888.01},{"date":"1396/12/10 13:00","price":887.36},{"date":"1396/12/10 14:30","price":887.01},{"date":"1396/12/10 15:30","price":888},{"date":"1396/12/10 16:00","price":885.23},{"date":"1396/12/10 16:30","price":885.92},{"date":"1396/12/10 17:30","price":886.77},{"date":"1396/12/10 18:00","price":889.43},{"date":"1396/12/10 18:30","price":884},{"date":"1396/12/10 19:00","price":882},{"date":"1396/12/10 20:00","price":883},{"date":"1396/12/10 20:30","price":885.2},{"date":"1396/12/10 21:00","price":884.68},{"date":"1396/12/10 23:30","price":889.01}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398