کمترین: 
2.647
بیشترین: 
2.713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.708
زمان: 
12/10 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 10 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 2.708 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 00:00","price":2.672},{"date":"1396/12/10 00:32","price":2.671},{"date":"1396/12/10 01:00","price":2.672},{"date":"1396/12/10 02:00","price":2.67},{"date":"1396/12/10 03:00","price":2.671},{"date":"1396/12/10 03:32","price":2.674},{"date":"1396/12/10 04:00","price":2.668},{"date":"1396/12/10 05:08","price":2.663},{"date":"1396/12/10 05:32","price":2.667},{"date":"1396/12/10 06:00","price":2.668},{"date":"1396/12/10 06:32","price":2.664},{"date":"1396/12/10 07:00","price":2.671},{"date":"1396/12/10 08:00","price":2.67},{"date":"1396/12/10 09:32","price":2.663},{"date":"1396/12/10 10:00","price":2.655},{"date":"1396/12/10 10:32","price":2.657},{"date":"1396/12/10 11:00","price":2.66},{"date":"1396/12/10 11:32","price":2.668},{"date":"1396/12/10 12:00","price":2.659},{"date":"1396/12/10 12:32","price":2.66},{"date":"1396/12/10 13:00","price":2.656},{"date":"1396/12/10 13:32","price":2.662},{"date":"1396/12/10 14:08","price":2.667},{"date":"1396/12/10 14:32","price":2.659},{"date":"1396/12/10 15:00","price":2.655},{"date":"1396/12/10 15:32","price":2.647},{"date":"1396/12/10 16:00","price":2.648},{"date":"1396/12/10 17:00","price":2.657},{"date":"1396/12/10 17:32","price":2.651},{"date":"1396/12/10 18:00","price":2.695},{"date":"1396/12/10 18:32","price":2.692},{"date":"1396/12/10 19:00","price":2.697},{"date":"1396/12/10 19:32","price":2.692},{"date":"1396/12/10 20:00","price":2.707},{"date":"1396/12/10 21:00","price":2.704},{"date":"1396/12/10 21:32","price":2.713},{"date":"1396/12/10 22:00","price":2.71},{"date":"1396/12/10 22:32","price":2.705},{"date":"1396/12/10 23:00","price":2.708}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398