کمترین: 
1.8791
بیشترین: 
1.931
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8878
زمان: 
12/10 23:00
قیمت بنزین امروز 10 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 10 اسفند 1396 , 1.8878 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 00:00","price":1.9217},{"date":"1396/12/10 00:32","price":1.9241},{"date":"1396/12/10 01:00","price":1.9275},{"date":"1396/12/10 02:00","price":1.927},{"date":"1396/12/10 03:00","price":1.9275},{"date":"1396/12/10 03:32","price":1.927},{"date":"1396/12/10 04:00","price":1.9225},{"date":"1396/12/10 05:08","price":1.9235},{"date":"1396/12/10 05:32","price":1.9265},{"date":"1396/12/10 06:00","price":1.9245},{"date":"1396/12/10 06:32","price":1.9285},{"date":"1396/12/10 07:00","price":1.9265},{"date":"1396/12/10 07:32","price":1.9275},{"date":"1396/12/10 08:00","price":1.9265},{"date":"1396/12/10 09:00","price":1.9255},{"date":"1396/12/10 10:32","price":1.9265},{"date":"1396/12/10 11:00","price":1.9299},{"date":"1396/12/10 11:32","price":1.9305},{"date":"1396/12/10 13:00","price":1.931},{"date":"1396/12/10 13:32","price":1.9223},{"date":"1396/12/10 14:08","price":1.921},{"date":"1396/12/10 14:32","price":1.9163},{"date":"1396/12/10 15:00","price":1.9185},{"date":"1396/12/10 15:32","price":1.9155},{"date":"1396/12/10 16:00","price":1.9127},{"date":"1396/12/10 17:00","price":1.912},{"date":"1396/12/10 17:32","price":1.918},{"date":"1396/12/10 18:00","price":1.9075},{"date":"1396/12/10 18:32","price":1.8985},{"date":"1396/12/10 19:00","price":1.8791},{"date":"1396/12/10 19:32","price":1.8843},{"date":"1396/12/10 20:00","price":1.8945},{"date":"1396/12/10 21:00","price":1.8925},{"date":"1396/12/10 21:32","price":1.901},{"date":"1396/12/10 22:00","price":1.8926},{"date":"1396/12/10 22:32","price":1.889},{"date":"1396/12/10 23:00","price":1.8878}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399