کمترین: 
558.38
بیشترین: 
574.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
564.25
زمان: 
12/10 23:00
قیمت گازوئیل امروز 10 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 564.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 00:00","price":571.88},{"date":"1396/12/10 00:32","price":572.13},{"date":"1396/12/10 01:00","price":572.63},{"date":"1396/12/10 02:00","price":572.13},{"date":"1396/12/10 05:08","price":571.38},{"date":"1396/12/10 05:32","price":572},{"date":"1396/12/10 06:00","price":571.88},{"date":"1396/12/10 06:32","price":573.13},{"date":"1396/12/10 07:00","price":572.75},{"date":"1396/12/10 07:32","price":573.13},{"date":"1396/12/10 08:00","price":572.88},{"date":"1396/12/10 09:00","price":572.63},{"date":"1396/12/10 09:32","price":572.38},{"date":"1396/12/10 10:00","price":572.63},{"date":"1396/12/10 10:32","price":572.75},{"date":"1396/12/10 11:00","price":574},{"date":"1396/12/10 11:32","price":574.38},{"date":"1396/12/10 12:00","price":572.63},{"date":"1396/12/10 13:32","price":569.5},{"date":"1396/12/10 14:08","price":569.13},{"date":"1396/12/10 14:32","price":567.13},{"date":"1396/12/10 15:00","price":567.5},{"date":"1396/12/10 15:32","price":566.38},{"date":"1396/12/10 16:00","price":565.13},{"date":"1396/12/10 17:00","price":565.88},{"date":"1396/12/10 17:32","price":567.13},{"date":"1396/12/10 18:00","price":565.38},{"date":"1396/12/10 18:32","price":562.38},{"date":"1396/12/10 19:00","price":558.38},{"date":"1396/12/10 19:32","price":559.38},{"date":"1396/12/10 20:00","price":561.38},{"date":"1396/12/10 21:00","price":564.25},{"date":"1396/12/10 21:32","price":567.38},{"date":"1396/12/10 22:00","price":565.88},{"date":"1396/12/10 22:32","price":564.38},{"date":"1396/12/10 23:00","price":564.25}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398