کمترین: 
1.8637
بیشترین: 
1.9115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8902
زمان: 
12/10 23:32
قیمت نفت کوره امروز 10 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 1.8902 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 00:00","price":1.903},{"date":"1396/12/10 00:32","price":1.9065},{"date":"1396/12/10 01:00","price":1.9078},{"date":"1396/12/10 01:32","price":1.9074},{"date":"1396/12/10 02:00","price":1.9078},{"date":"1396/12/10 03:00","price":1.908},{"date":"1396/12/10 03:32","price":1.9068},{"date":"1396/12/10 04:00","price":1.9049},{"date":"1396/12/10 04:32","price":1.9041},{"date":"1396/12/10 05:08","price":1.9037},{"date":"1396/12/10 05:32","price":1.9056},{"date":"1396/12/10 06:00","price":1.9041},{"date":"1396/12/10 06:32","price":1.9072},{"date":"1396/12/10 07:00","price":1.9067},{"date":"1396/12/10 07:32","price":1.907},{"date":"1396/12/10 08:00","price":1.9061},{"date":"1396/12/10 08:32","price":1.9056},{"date":"1396/12/10 09:00","price":1.9049},{"date":"1396/12/10 09:32","price":1.9047},{"date":"1396/12/10 10:00","price":1.9051},{"date":"1396/12/10 10:32","price":1.9066},{"date":"1396/12/10 11:00","price":1.9104},{"date":"1396/12/10 11:32","price":1.9115},{"date":"1396/12/10 12:00","price":1.9062},{"date":"1396/12/10 12:32","price":1.9072},{"date":"1396/12/10 13:00","price":1.9071},{"date":"1396/12/10 13:32","price":1.9003},{"date":"1396/12/10 14:08","price":1.8971},{"date":"1396/12/10 14:32","price":1.8912},{"date":"1396/12/10 15:00","price":1.8891},{"date":"1396/12/10 15:32","price":1.8856},{"date":"1396/12/10 16:00","price":1.8863},{"date":"1396/12/10 16:32","price":1.8882},{"date":"1396/12/10 17:00","price":1.887},{"date":"1396/12/10 17:32","price":1.8921},{"date":"1396/12/10 18:00","price":1.8847},{"date":"1396/12/10 18:32","price":1.8729},{"date":"1396/12/10 19:00","price":1.8637},{"date":"1396/12/10 19:32","price":1.8678},{"date":"1396/12/10 20:00","price":1.875},{"date":"1396/12/10 20:32","price":1.8928},{"date":"1396/12/10 21:00","price":1.883},{"date":"1396/12/10 21:32","price":1.8889},{"date":"1396/12/10 22:00","price":1.8878},{"date":"1396/12/10 22:32","price":1.8777},{"date":"1396/12/10 23:00","price":1.886},{"date":"1396/12/10 23:32","price":1.8902}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398