کمترین: 
63.26
بیشترین: 
64.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.67
زمان: 
12/10 23:00
قیمت نفت برنت امروز 10 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 63.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 00:00","price":64.56},{"date":"1396/12/10 00:32","price":64.59},{"date":"1396/12/10 01:00","price":64.65},{"date":"1396/12/10 02:00","price":64.66},{"date":"1396/12/10 02:32","price":64.69},{"date":"1396/12/10 03:00","price":64.72},{"date":"1396/12/10 05:08","price":64.58},{"date":"1396/12/10 05:32","price":64.67},{"date":"1396/12/10 06:00","price":64.62},{"date":"1396/12/10 06:32","price":64.78},{"date":"1396/12/10 07:00","price":64.72},{"date":"1396/12/10 07:32","price":64.75},{"date":"1396/12/10 08:00","price":64.7},{"date":"1396/12/10 09:00","price":64.67},{"date":"1396/12/10 10:32","price":64.7},{"date":"1396/12/10 11:00","price":64.86},{"date":"1396/12/10 11:32","price":64.89},{"date":"1396/12/10 12:00","price":64.83},{"date":"1396/12/10 12:32","price":64.89},{"date":"1396/12/10 13:00","price":64.84},{"date":"1396/12/10 13:32","price":64.55},{"date":"1396/12/10 14:08","price":64.52},{"date":"1396/12/10 14:32","price":64.22},{"date":"1396/12/10 15:00","price":64.33},{"date":"1396/12/10 15:32","price":64.26},{"date":"1396/12/10 16:00","price":64.12},{"date":"1396/12/10 17:00","price":64.09},{"date":"1396/12/10 17:32","price":64.36},{"date":"1396/12/10 18:00","price":64.08},{"date":"1396/12/10 18:32","price":63.73},{"date":"1396/12/10 19:00","price":63.26},{"date":"1396/12/10 19:32","price":63.41},{"date":"1396/12/10 20:00","price":63.73},{"date":"1396/12/10 21:00","price":63.8},{"date":"1396/12/10 21:32","price":64.09},{"date":"1396/12/10 22:00","price":63.81},{"date":"1396/12/10 22:32","price":63.7},{"date":"1396/12/10 23:00","price":63.67}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398