کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/10 23:56
قیمت dsعنوان امروز 10 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 10 اسفند 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 00:00","price":0},{"date":"1396/12/10 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 09:20","price":0},{"date":"1396/12/10 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 09:30","price":0},{"date":"1396/12/10 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 09:40","price":0},{"date":"1396/12/10 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 09:50","price":0},{"date":"1396/12/10 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 10:00","price":0},{"date":"1396/12/10 10:00","price":0},{"date":"1396/12/10 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 10:10","price":0},{"date":"1396/12/10 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 10:20","price":0},{"date":"1396/12/10 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 10:30","price":0},{"date":"1396/12/10 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 10:40","price":0},{"date":"1396/12/10 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 10:50","price":0},{"date":"1396/12/10 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 11:00","price":0},{"date":"1396/12/10 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 11:10","price":0},{"date":"1396/12/10 11:10","price":0},{"date":"1396/12/10 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 11:20","price":0},{"date":"1396/12/10 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 11:30","price":0},{"date":"1396/12/10 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 11:40","price":0},{"date":"1396/12/10 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 11:50","price":0},{"date":"1396/12/10 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 12:00","price":0},{"date":"1396/12/10 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 12:10","price":0},{"date":"1396/12/10 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 12:20","price":0},{"date":"1396/12/10 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 12:30","price":0},{"date":"1396/12/10 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 12:40","price":0},{"date":"1396/12/10 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 12:50","price":0},{"date":"1396/12/10 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 13:00","price":0},{"date":"1396/12/10 13:00","price":0},{"date":"1396/12/10 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 13:10","price":0},{"date":"1396/12/10 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 13:20","price":0},{"date":"1396/12/10 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 13:30","price":0},{"date":"1396/12/10 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 13:40","price":0},{"date":"1396/12/10 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 13:50","price":0},{"date":"1396/12/10 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 14:00","price":0},{"date":"1396/12/10 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 14:10","price":0},{"date":"1396/12/10 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 14:20","price":0},{"date":"1396/12/10 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 14:30","price":0},{"date":"1396/12/10 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 14:40","price":0},{"date":"1396/12/10 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 14:50","price":0},{"date":"1396/12/10 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 15:00","price":0},{"date":"1396/12/10 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 15:10","price":0},{"date":"1396/12/10 15:10","price":0},{"date":"1396/12/10 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 15:30","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":0},{"date":"1396/12/10 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 15:40","price":0},{"date":"1396/12/10 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 15:50","price":0},{"date":"1396/12/10 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 16:00","price":0},{"date":"1396/12/10 16:00","price":0},{"date":"1396/12/10 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 16:10","price":0},{"date":"1396/12/10 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 16:20","price":0},{"date":"1396/12/10 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 16:30","price":0},{"date":"1396/12/10 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 16:40","price":0},{"date":"1396/12/10 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 16:50","price":0},{"date":"1396/12/10 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 17:00","price":0},{"date":"1396/12/10 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 17:10","price":0},{"date":"1396/12/10 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 17:20","price":0},{"date":"1396/12/10 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 17:30","price":0},{"date":"1396/12/10 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 17:40","price":0},{"date":"1396/12/10 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 17:50","price":0},{"date":"1396/12/10 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 18:00","price":0},{"date":"1396/12/10 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 18:10","price":0},{"date":"1396/12/10 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 18:20","price":0},{"date":"1396/12/10 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 18:30","price":0},{"date":"1396/12/10 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 18:40","price":0},{"date":"1396/12/10 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 18:50","price":0},{"date":"1396/12/10 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 19:00","price":0},{"date":"1396/12/10 19:00","price":0},{"date":"1396/12/10 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 19:10","price":0},{"date":"1396/12/10 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 19:20","price":0},{"date":"1396/12/10 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 19:30","price":0},{"date":"1396/12/10 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 19:40","price":0},{"date":"1396/12/10 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 19:50","price":0},{"date":"1396/12/10 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 20:00","price":0},{"date":"1396/12/10 20:00","price":0},{"date":"1396/12/10 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 20:10","price":0},{"date":"1396/12/10 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 20:20","price":0},{"date":"1396/12/10 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 20:30","price":0},{"date":"1396/12/10 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 20:40","price":0},{"date":"1396/12/10 20:40","price":0},{"date":"1396/12/10 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 20:50","price":0},{"date":"1396/12/10 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 21:00","price":0},{"date":"1396/12/10 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 21:20","price":0},{"date":"1396/12/10 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 21:30","price":0},{"date":"1396/12/10 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 21:40","price":0},{"date":"1396/12/10 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 21:50","price":0},{"date":"1396/12/10 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 22:00","price":0},{"date":"1396/12/10 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 22:10","price":0},{"date":"1396/12/10 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 22:20","price":0},{"date":"1396/12/10 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 22:30","price":0},{"date":"1396/12/10 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 22:40","price":0},{"date":"1396/12/10 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 22:50","price":0},{"date":"1396/12/10 22:50","price":0},{"date":"1396/12/10 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 23:00","price":0},{"date":"1396/12/10 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 23:10","price":0},{"date":"1396/12/10 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 23:20","price":0},{"date":"1396/12/10 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 23:30","price":0},{"date":"1396/12/10 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 23:40","price":0},{"date":"1396/12/10 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/10 23:50","price":0},{"date":"1396/12/10 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398