کمترین: 
60.27
بیشترین: 
61.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.83
زمان: 
12/10 23:00
قیمت نفت سبک امروز 10 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 60.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 00:00","price":61.41},{"date":"1396/12/10 00:32","price":61.48},{"date":"1396/12/10 01:00","price":61.52},{"date":"1396/12/10 02:00","price":61.53},{"date":"1396/12/10 03:00","price":61.63},{"date":"1396/12/10 03:32","price":61.64},{"date":"1396/12/10 04:00","price":61.58},{"date":"1396/12/10 05:08","price":61.55},{"date":"1396/12/10 05:32","price":61.7},{"date":"1396/12/10 06:00","price":61.65},{"date":"1396/12/10 06:32","price":61.72},{"date":"1396/12/10 07:32","price":61.74},{"date":"1396/12/10 08:00","price":61.72},{"date":"1396/12/10 09:00","price":61.7},{"date":"1396/12/10 09:32","price":61.66},{"date":"1396/12/10 10:32","price":61.7},{"date":"1396/12/10 11:00","price":61.74},{"date":"1396/12/10 11:32","price":61.77},{"date":"1396/12/10 12:00","price":61.7},{"date":"1396/12/10 12:32","price":61.77},{"date":"1396/12/10 13:00","price":61.66},{"date":"1396/12/10 13:32","price":61.38},{"date":"1396/12/10 14:08","price":61.3},{"date":"1396/12/10 14:32","price":61.12},{"date":"1396/12/10 15:00","price":61.3},{"date":"1396/12/10 15:32","price":61.24},{"date":"1396/12/10 16:00","price":61.2},{"date":"1396/12/10 17:00","price":61.08},{"date":"1396/12/10 17:32","price":61.27},{"date":"1396/12/10 18:00","price":61.16},{"date":"1396/12/10 18:32","price":60.84},{"date":"1396/12/10 19:00","price":60.27},{"date":"1396/12/10 19:32","price":60.55},{"date":"1396/12/10 20:00","price":60.83},{"date":"1396/12/10 21:00","price":60.89},{"date":"1396/12/10 21:32","price":61.26},{"date":"1396/12/10 22:00","price":60.98},{"date":"1396/12/10 22:32","price":60.87},{"date":"1396/12/10 23:00","price":60.83}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398