کمترین: 
883.82
بیشترین: 
900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
885.42
زمان: 
12/9 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 885.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 02:00","price":894},{"date":"1396/12/09 05:00","price":894.01},{"date":"1396/12/09 05:30","price":898.29},{"date":"1396/12/09 06:00","price":900},{"date":"1396/12/09 06:30","price":898},{"date":"1396/12/09 08:00","price":898.51},{"date":"1396/12/09 08:30","price":898.16},{"date":"1396/12/09 09:00","price":894.82},{"date":"1396/12/09 09:30","price":895.36},{"date":"1396/12/09 10:00","price":898.01},{"date":"1396/12/09 10:30","price":896.6},{"date":"1396/12/09 11:00","price":893.1},{"date":"1396/12/09 11:30","price":888.4},{"date":"1396/12/09 12:00","price":892},{"date":"1396/12/09 12:30","price":896.98},{"date":"1396/12/09 13:00","price":893},{"date":"1396/12/09 13:30","price":885.17},{"date":"1396/12/09 14:00","price":890},{"date":"1396/12/09 14:30","price":885.93},{"date":"1396/12/09 15:00","price":883.82},{"date":"1396/12/09 15:30","price":884.01},{"date":"1396/12/09 17:30","price":888.48},{"date":"1396/12/09 20:30","price":888.5},{"date":"1396/12/09 21:00","price":889.38},{"date":"1396/12/09 21:30","price":890},{"date":"1396/12/09 22:00","price":888.04},{"date":"1396/12/09 23:00","price":888.34},{"date":"1396/12/09 23:30","price":885.42}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398