کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.99
زمان: 
12/9 17:00
قیمت نفت اوپک امروز 9 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 64.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:32","price":},{"date":"1396/12/09 02:00","price":65.18},{"date":"1396/12/09 17:00","price":64.99}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398