کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.84
زمان: 
12/9 23:32
قیمت نفت سبک امروز 9 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 61.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:32","price":},{"date":"1396/12/09 02:00","price":62.81},{"date":"1396/12/09 03:00","price":62.84},{"date":"1396/12/09 04:00","price":62.86},{"date":"1396/12/09 04:32","price":62.74},{"date":"1396/12/09 05:08","price":62.62},{"date":"1396/12/09 05:32","price":62.67},{"date":"1396/12/09 06:32","price":62.64},{"date":"1396/12/09 07:08","price":62.61},{"date":"1396/12/09 07:32","price":62.62},{"date":"1396/12/09 08:00","price":62.66},{"date":"1396/12/09 08:32","price":62.7},{"date":"1396/12/09 09:00","price":62.66},{"date":"1396/12/09 09:32","price":62.67},{"date":"1396/12/09 10:08","price":62.64},{"date":"1396/12/09 10:32","price":62.73},{"date":"1396/12/09 11:32","price":62.69},{"date":"1396/12/09 12:00","price":62.73},{"date":"1396/12/09 12:32","price":62.77},{"date":"1396/12/09 13:00","price":62.91},{"date":"1396/12/09 13:32","price":62.88},{"date":"1396/12/09 14:08","price":62.99},{"date":"1396/12/09 15:32","price":62.87},{"date":"1396/12/09 16:00","price":62.91},{"date":"1396/12/09 17:00","price":62.98},{"date":"1396/12/09 17:32","price":62.99},{"date":"1396/12/09 18:32","price":63.33},{"date":"1396/12/09 19:00","price":63.09},{"date":"1396/12/09 19:32","price":62.26},{"date":"1396/12/09 20:00","price":62.23},{"date":"1396/12/09 20:32","price":61.88},{"date":"1396/12/09 21:00","price":62.23},{"date":"1396/12/09 21:32","price":62.27},{"date":"1396/12/09 22:00","price":62.55},{"date":"1396/12/09 22:32","price":62.48},{"date":"1396/12/09 23:00","price":62.19},{"date":"1396/12/09 23:32","price":61.84}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398