کمترین: 
0
بیشترین: 
6887
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6813
زمان: 
12/9 14:20
قیمت پوند امروز 9 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 اسفند 1396 , 6813 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":6887},{"date":"1396/12/09 11:50","price":6837},{"date":"1396/12/09 14:20","price":6813}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398