کمترین: 
0
بیشترین: 
5199.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5184.8
زمان: 
12/9 09:10
قیمت پوند امروز 9 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 اسفند 1396 , 5184.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":5199.8},{"date":"1396/12/09 09:10","price":5184.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398