کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.671
زمان: 
12/9 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 9 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 2.671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:00","price":2.695},{"date":"1396/12/09 01:32","price":},{"date":"1396/12/09 02:00","price":2.694},{"date":"1396/12/09 03:00","price":2.695},{"date":"1396/12/09 03:32","price":2.697},{"date":"1396/12/09 04:00","price":2.692},{"date":"1396/12/09 04:32","price":2.694},{"date":"1396/12/09 05:08","price":2.692},{"date":"1396/12/09 05:32","price":2.688},{"date":"1396/12/09 06:32","price":2.689},{"date":"1396/12/09 07:32","price":2.688},{"date":"1396/12/09 08:00","price":2.684},{"date":"1396/12/09 08:32","price":2.688},{"date":"1396/12/09 09:00","price":2.68},{"date":"1396/12/09 09:32","price":2.678},{"date":"1396/12/09 10:08","price":2.672},{"date":"1396/12/09 10:32","price":2.675},{"date":"1396/12/09 11:00","price":2.667},{"date":"1396/12/09 11:32","price":2.671},{"date":"1396/12/09 12:00","price":2.67},{"date":"1396/12/09 12:32","price":2.668},{"date":"1396/12/09 13:00","price":2.67},{"date":"1396/12/09 13:32","price":2.668},{"date":"1396/12/09 14:08","price":2.675},{"date":"1396/12/09 15:32","price":2.684},{"date":"1396/12/09 16:00","price":2.692},{"date":"1396/12/09 16:32","price":2.683},{"date":"1396/12/09 17:00","price":2.678},{"date":"1396/12/09 17:32","price":2.683},{"date":"1396/12/09 18:32","price":2.702},{"date":"1396/12/09 19:00","price":2.694},{"date":"1396/12/09 19:32","price":2.689},{"date":"1396/12/09 20:00","price":2.683},{"date":"1396/12/09 20:32","price":2.679},{"date":"1396/12/09 21:00","price":2.668},{"date":"1396/12/09 21:32","price":2.679},{"date":"1396/12/09 22:00","price":2.683},{"date":"1396/12/09 23:00","price":2.679},{"date":"1396/12/09 23:32","price":2.671}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398