کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9305
زمان: 
12/9 23:32
قیمت بنزین امروز 9 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 9 اسفند 1396 , 1.9305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 00:32","price":1.9835},{"date":"1396/12/09 01:32","price":},{"date":"1396/12/09 02:00","price":1.9785},{"date":"1396/12/09 03:32","price":1.9788},{"date":"1396/12/09 04:00","price":1.9785},{"date":"1396/12/09 04:32","price":1.9765},{"date":"1396/12/09 05:08","price":1.9725},{"date":"1396/12/09 05:32","price":1.9745},{"date":"1396/12/09 06:32","price":1.9742},{"date":"1396/12/09 07:08","price":1.9725},{"date":"1396/12/09 08:00","price":1.9735},{"date":"1396/12/09 08:32","price":1.9745},{"date":"1396/12/09 09:00","price":1.9735},{"date":"1396/12/09 10:08","price":1.974},{"date":"1396/12/09 10:32","price":1.975},{"date":"1396/12/09 11:00","price":1.9755},{"date":"1396/12/09 11:32","price":1.9745},{"date":"1396/12/09 12:32","price":1.9785},{"date":"1396/12/09 13:00","price":1.983},{"date":"1396/12/09 13:32","price":1.9815},{"date":"1396/12/09 14:08","price":1.9835},{"date":"1396/12/09 15:32","price":1.9755},{"date":"1396/12/09 16:00","price":1.9765},{"date":"1396/12/09 16:32","price":1.9775},{"date":"1396/12/09 17:00","price":1.9785},{"date":"1396/12/09 17:32","price":1.975},{"date":"1396/12/09 18:32","price":1.9828},{"date":"1396/12/09 19:00","price":1.9715},{"date":"1396/12/09 19:32","price":1.9485},{"date":"1396/12/09 20:00","price":1.9504},{"date":"1396/12/09 20:32","price":1.9415},{"date":"1396/12/09 21:00","price":1.9495},{"date":"1396/12/09 21:32","price":1.9485},{"date":"1396/12/09 22:00","price":1.9505},{"date":"1396/12/09 22:32","price":1.9471},{"date":"1396/12/09 23:00","price":1.9434},{"date":"1396/12/09 23:32","price":1.9305}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398