کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
573.5
زمان: 
12/9 23:32
قیمت گازوئیل امروز 9 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 573.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 00:32","price":590.63},{"date":"1396/12/09 01:00","price":590.75},{"date":"1396/12/09 01:32","price":},{"date":"1396/12/09 02:00","price":590.88},{"date":"1396/12/09 05:08","price":589},{"date":"1396/12/09 05:32","price":589.5},{"date":"1396/12/09 07:08","price":589.63},{"date":"1396/12/09 07:32","price":589},{"date":"1396/12/09 08:00","price":589.75},{"date":"1396/12/09 09:00","price":589.5},{"date":"1396/12/09 09:32","price":589.75},{"date":"1396/12/09 10:08","price":589.38},{"date":"1396/12/09 10:32","price":589.25},{"date":"1396/12/09 11:00","price":589.13},{"date":"1396/12/09 11:32","price":589.75},{"date":"1396/12/09 12:00","price":588.88},{"date":"1396/12/09 12:32","price":588.5},{"date":"1396/12/09 13:00","price":590},{"date":"1396/12/09 13:32","price":589.63},{"date":"1396/12/09 14:08","price":590.63},{"date":"1396/12/09 15:32","price":588.5},{"date":"1396/12/09 16:00","price":588.75},{"date":"1396/12/09 16:32","price":589.38},{"date":"1396/12/09 17:00","price":589.25},{"date":"1396/12/09 17:32","price":589.63},{"date":"1396/12/09 18:32","price":590.88},{"date":"1396/12/09 19:00","price":588.63},{"date":"1396/12/09 19:32","price":581.13},{"date":"1396/12/09 20:00","price":581},{"date":"1396/12/09 20:32","price":576.88},{"date":"1396/12/09 21:00","price":579.63},{"date":"1396/12/09 21:32","price":579.75},{"date":"1396/12/09 22:00","price":579.88},{"date":"1396/12/09 22:32","price":578.88},{"date":"1396/12/09 23:00","price":576.88},{"date":"1396/12/09 23:32","price":573.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398