کمترین: 
1.9069
بیشترین: 
1.9696
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9069
زمان: 
12/9 23:32
قیمت نفت کوره امروز 9 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 1.9069 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 00:32","price":1.9688},{"date":"1396/12/09 01:00","price":1.9683},{"date":"1396/12/09 01:32","price":1.9688},{"date":"1396/12/09 03:00","price":1.968},{"date":"1396/12/09 03:32","price":1.9677},{"date":"1396/12/09 04:00","price":1.9675},{"date":"1396/12/09 04:32","price":1.9663},{"date":"1396/12/09 05:08","price":1.9619},{"date":"1396/12/09 05:32","price":1.9632},{"date":"1396/12/09 06:00","price":1.9623},{"date":"1396/12/09 06:32","price":1.9637},{"date":"1396/12/09 07:08","price":1.9614},{"date":"1396/12/09 07:32","price":1.9622},{"date":"1396/12/09 08:00","price":1.9635},{"date":"1396/12/09 08:32","price":1.9643},{"date":"1396/12/09 09:00","price":1.9632},{"date":"1396/12/09 09:32","price":1.9636},{"date":"1396/12/09 10:08","price":1.9627},{"date":"1396/12/09 10:32","price":1.9638},{"date":"1396/12/09 11:00","price":1.9648},{"date":"1396/12/09 11:32","price":1.9641},{"date":"1396/12/09 12:00","price":1.9621},{"date":"1396/12/09 12:32","price":1.9627},{"date":"1396/12/09 13:00","price":1.9678},{"date":"1396/12/09 13:32","price":1.9667},{"date":"1396/12/09 14:08","price":1.9694},{"date":"1396/12/09 14:32","price":1.969},{"date":"1396/12/09 15:00","price":1.9647},{"date":"1396/12/09 15:32","price":1.963},{"date":"1396/12/09 16:00","price":1.9631},{"date":"1396/12/09 16:32","price":1.9674},{"date":"1396/12/09 17:00","price":1.965},{"date":"1396/12/09 17:32","price":1.9655},{"date":"1396/12/09 18:00","price":1.9657},{"date":"1396/12/09 18:32","price":1.9696},{"date":"1396/12/09 19:00","price":1.9644},{"date":"1396/12/09 19:32","price":1.9344},{"date":"1396/12/09 20:00","price":1.9261},{"date":"1396/12/09 20:32","price":1.926},{"date":"1396/12/09 21:00","price":1.9314},{"date":"1396/12/09 21:32","price":1.9415},{"date":"1396/12/09 22:00","price":1.9318},{"date":"1396/12/09 22:32","price":1.9286},{"date":"1396/12/09 23:00","price":1.9143},{"date":"1396/12/09 23:32","price":1.9069}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398