کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.92
زمان: 
12/9 23:32
قیمت نفت برنت امروز 9 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 64.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 00:32","price":66.42},{"date":"1396/12/09 01:00","price":66.44},{"date":"1396/12/09 01:32","price":},{"date":"1396/12/09 02:00","price":66.44},{"date":"1396/12/09 02:32","price":66.3},{"date":"1396/12/09 03:00","price":66.33},{"date":"1396/12/09 05:08","price":66.17},{"date":"1396/12/09 05:32","price":66.22},{"date":"1396/12/09 06:32","price":66.25},{"date":"1396/12/09 07:08","price":66.2},{"date":"1396/12/09 07:32","price":66.19},{"date":"1396/12/09 08:00","price":66.25},{"date":"1396/12/09 08:32","price":66.28},{"date":"1396/12/09 09:00","price":66.22},{"date":"1396/12/09 09:32","price":66.25},{"date":"1396/12/09 10:08","price":66.22},{"date":"1396/12/09 10:32","price":66.31},{"date":"1396/12/09 11:32","price":66.29},{"date":"1396/12/09 12:00","price":66.31},{"date":"1396/12/09 12:32","price":66.32},{"date":"1396/12/09 13:00","price":66.5},{"date":"1396/12/09 13:32","price":66.45},{"date":"1396/12/09 14:08","price":66.6},{"date":"1396/12/09 15:32","price":66.39},{"date":"1396/12/09 16:00","price":66.44},{"date":"1396/12/09 16:32","price":66.47},{"date":"1396/12/09 17:00","price":66.5},{"date":"1396/12/09 17:32","price":66.52},{"date":"1396/12/09 18:32","price":66.72},{"date":"1396/12/09 19:00","price":66.44},{"date":"1396/12/09 19:32","price":65.64},{"date":"1396/12/09 20:32","price":65.22},{"date":"1396/12/09 21:00","price":65.58},{"date":"1396/12/09 21:32","price":65.56},{"date":"1396/12/09 22:00","price":65.75},{"date":"1396/12/09 22:32","price":65.64},{"date":"1396/12/09 23:00","price":65.34},{"date":"1396/12/09 23:32","price":64.92}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399