کمترین: 
0
بیشترین: 
4772
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4772
زمان: 
12/9 21:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 9 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 4772 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 00:20","price":4758},{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":4758},{"date":"1396/12/09 11:50","price":4744},{"date":"1396/12/09 12:00","price":4747},{"date":"1396/12/09 12:10","price":4754},{"date":"1396/12/09 12:30","price":4752},{"date":"1396/12/09 12:40","price":4746},{"date":"1396/12/09 12:50","price":4744},{"date":"1396/12/09 13:30","price":4749},{"date":"1396/12/09 13:40","price":4753},{"date":"1396/12/09 14:00","price":4754},{"date":"1396/12/09 14:10","price":4751},{"date":"1396/12/09 14:30","price":4748},{"date":"1396/12/09 14:40","price":4746},{"date":"1396/12/09 14:50","price":4749},{"date":"1396/12/09 15:00","price":4748},{"date":"1396/12/09 15:30","price":4751},{"date":"1396/12/09 16:10","price":4754},{"date":"1396/12/09 17:30","price":4762},{"date":"1396/12/09 18:00","price":4761},{"date":"1396/12/09 19:50","price":4769},{"date":"1396/12/09 21:20","price":4772}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399